Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.In deze algemene voorwaarden wordt FSRS Trading. aangeduid met “FSRS Partswebshop” en worden de (rechts)personen tot wie een aanbod gericht is en/of met wie een overeenkomst tot stand komt, aangeduid met “afnemer”.

2.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met FSRS Partswebshop. Uitsluitend door FSRS Partswebshop schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met FSRS Partswebshop niet van toepassing.

3.Onder ‘schriftelijke’ dient in deze algemene voorwaarden tevens te worden verstaan de elektronische variant, waaronder – niet uitsluitend – een e-mailbericht wordt begrepen. Voorzover er verschil van mening ontstaat over het al dan niet ontvangen zijn van een elektronisch bericht, is de administratie c.q. zijn de log files van FSRS Partswebshop bepalend.

Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst

1.Een aanbod van FSRS Partswebshop geschiedt vrijblijvend en kan door FSRS Partswebshop worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd tot en met de derde dag na de kennisneming door FSRS Partswebshop van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies en in het kader van een aanbod door FSRS Partswebshop verstrekte documentatie en adviezen binden FSRS Partswebshop niet.

2.Een aanbod van FSRS Partswebshop is gedurende 30 dagen na de verzenddatum daarvan geldig, tenzij bij het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door FSRS Partswebshop schriftelijk is verlengd.

3.Indien een door de afnemer van FSRS Partswebshop gevraagd aanbod niet tot een overeenkomst tussen FSRS Partswebshop en de afnemer heeft geleid, rust op de afnemer de verplichting om de door FSRS Partswebshop in verband met het doen van het aanbod gemaakte kosten te vergoeden.

4.Indien door FSRS Partswebshop een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen FSRS Partswebshop en de afnemer eerst tot stand door het onvoorwaardelijk aanvaarden door de afnemer van het aanbod van FSRS Partswebshop en/of door het geven van uitvoering door FSRS Partswebshop aan een opdracht van de afnemer. Indien een aanvaarding door en/of opdracht van de afnemer afwijkt van het aanbod van FSRS Partswebshop, komt aan het aanbod doorslaggevende betekenis toe.

5.Indien door FSRS Partswebshop geen aanbod is gedaan komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht van de afnemer door FSRS Partswebshop. Indien de schriftelijke aanvaarding afwijkt van de opdracht komt aan de aanvaarding doorslaggevende betekenis toe.

6.Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door FSRS Partswebshop en de afnemer schriftelijk zijn overeengekomen.

7.De afnemer is uitsluitend bevoegd de overeenkomst te annuleren, indien dat in die overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de afnemer de overeenkomst - rechtsgeldig - annuleert, rust op de afnemer de verplichting om aan FSRS Partswebshop te vergoeden de door FSRS Partswebshop in verband met het doen van het aanbod en het totstandkomen en uitvoeren van de overeenkomst gemaakte kosten en de uit het annuleren voortvloeiende schade.

8.FSRS Partswebshop is bevoegd de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien: a.de afnemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen en te dien aanzien in verzuim is; b.een tot het verlenen van - voorlopige - surséance van betaling van de afnemer strekkend verzoek is ingediend; c.een tot faillietverklaring van de afnemer strekkend verzoek is ingediend; d.ten laste van de afnemer executoriaal beslag onder FSRS Partswebshop is gelegd; e.een tot ontbinding en/of liquidatie van de afnemer strekkend besluit is totstandgekomen; f.de afnemer is overleden of onder curatele is gesteld; g.één of meer aandelen in de afnemer aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst zijn overgedragen; h.de door de afnemer geëxploiteerde onderneming geheel of ten dele aan één of meer anderen is overgedragen.

9.FSRS Partswebshop zal wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen om de hiervoor bedoelde redenen nimmer enige schadevergoeding aan de afnemer verschuldigd zijn.

10.De afnemer heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.

11.Indien de overeenkomst is ontbonden, vallen de door de afnemer ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de afnemer niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij FSRS Partswebshop ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Door FSRS Partswebshop gefactureerde bedragen - in verband met verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst - is de afnemer na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

Artikel 3 - Levering en afname

1.De levering van zaken door FSRS Partswebshop geschiedt op de plaats van de onderneming van FSRS Partswebshop en zal uitsluitend op een andere plaats geschieden indien dat schriftelijk is overeengekomen. FSRS Partswebshop is bevoegd om te leveren aantallen in delen te leveren.

2.De kosten van transport, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering van door FSRS Partswebshop aan de afnemer te leveren zaken zijn voor rekening van de afnemer, ook indien op transport-, verzend-, invoer-, uitvoer-, opslag- en/of verzekeringsbewijzen anders is vermeld.

3.Behoudens andersluidende nadere overeenkomst geschiedt de levering van zaken door FSRS Partswebshop na betaling door de afnemer van de voor - levering van - die zaken verschuldigde bedragen.

4.Door FSRS Partswebshop kenbaar gemaakte leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van bij het totstandkomen van de overeenkomst aan FSRS Partswebshop bekende gegevens. Zij vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door FSRS Partswebshop zoveel mogelijk in acht worden genomen. FSRS Partswebshop komt door het enkele overschrijden van een door haar kenbaar gemaakte leveringstermijn niet in verzuim. Aan het enkele overschrijden van een door FSRS Partswebshop kenbaar gemaakte leveringstermijn kan de afnemer niet de bevoegdheid ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Indien FSRS Partswebshop verwacht een leveringstermijn te zullen overschrijden, zal FSRS Partswebshop zo spoedig mogelijk met de afnemer in overleg treden. FSRS Partswebshop is niet gebonden aan leveringstermijnen, die niet in acht kunnen worden genomen door na het totstandkomen van de overeenkomst buiten de macht van FSRS Partswebshop ingetreden omstandigheden.

5.De afnemer is verplicht om op afroep te leveren zaken op de overeengekomen afroeptermijnen af te nemen. Indien ten aanzien van op afroep te leveren zaken geen afroeptermijnen zijn overeengekomen, is de afnemer verplicht om alle zaken uiterlijk 3 maanden na het totstandkomen van de overeenkomst af te nemen.

6.Door FSRS Partswebshop geleverde zaken zijn onverminderd het bepaalde in artikelen 3, lid 2, hierboven en artikel 5 hieronder voor risico van de afnemer met ingang van het moment waarop de afnemer of een hulppersoon van de afnemer de feitelijke beschikkingsmacht over deze zaken heeft.

7.Onverminderd de inhoud van artikel 7 is FSRS Partswebshop zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht om door de afnemer aan FSRS Partswebshop geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de afnemer geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door FSRS Partswebshop van de reden van het retourneren. Door de afnemer aan FSRS Partswebshop geretourneerde zaken blijven voor risico van de afnemer en de afnemer is de overeengekomen bedragen verschuldigd tot dat FSRS Partswebshop de afnemer voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien FSRS Partswebshop geretourneerde zaken niet aanneemt, is de afnemer verplicht door FSRS Partswebshop in verband met geretourneerde zaken gemaakte kosten aan FSRS Partswebshop te vergoeden.

8.Door de afnemer van FSRS Partswebshop aangenomen zaken, die de afnemer geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

9.De afnemer kan geen rechten ontlenen aan afwijkingen van door FSRS Partswebshop geleverde zaken ten opzichte van door FSRS Partswebshop bij een aanbod verstrekte afbeeldingen, tekeningen en/of monsters, die voortvloeien uit het voorbeeldkarakter van bij het aanbod verstrekte afbeeldingen, tekeningen en/of monsters.

Artikel 4 - Prijs en betaling

1.Alle door FSRS Partswebshop kenbaar gemaakte prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. Niet in een uitsluitend tot de afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen binden FSRS Partswebshop niet. Aan in een tot een afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijs kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.

2.FSRS Partswebshop is bevoegd om overeengekomen prijzen en tarieven - met onmiddellijke ingang - aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van door FSRS Partswebshop te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.

3.De kosten van uitvoering van na het aanbod van FSRS Partswebshop door de afnemer verzochte en door FSRS Partswebshop aanvaarde wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst niet voorziene moeilijkheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de afnemer.

4.FSRS Partswebshop is bevoegd om betalingen van de afnemer - ondanks andersluidende vermeldingen van de afnemer - eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen die voortvloeien uit tekortkomingen van de afnemer in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

5.De afnemer is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen tegenover FSRS Partswebshop op te schorten en/of te verrekenen met (betalings)verplichtingen van FSRS Partswebshop tegenover de afnemer. De afnemer is niet bevoegd de overeenkomst met FSRS Partswebshop te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.

6.Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen tegenover FSRS Partswebshop niet volledig of binnen de geldende betalingstermijn nakomt, is FSRS Partswebshop bevoegd haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

Artikel 5 - Garantie

1.FSRS Partswebshop garandeert dat geleverde zaken ten tijde van de levering voldoen aan hun technische specificaties en garandeert dat in geleverde zaken gedurende een periode van 24 maanden na de levering geen materiaal- en productiefouten voorkomen. Deze garantie verplicht FSRS Partswebshop uitsluitend tot - naar keuze van FSRS Partswebshop a: herstel van fouten of levering van vervangende - onderdelen van - zaken door en voor rekening van FSRS Partswebshop b: terugbetaling door FSRS Partswebshop aan de afnemer van de voor - het onderdeel van - de zaak, waarin de fout voorkomt, geldende prijs indien herstel van fouten of levering van vervangende - onderdelen van - zaken door FSRS Partswebshop niet mogelijk is.

2.De in artikel 5, lid 1, bedoelde garantie is niet van toepassing ten aanzien van: a: zaken, die onjuist, onzorgvuldig, ondeskundig en/of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt of behandeld b: zaken die door anderen dan door FSRS Partswebshop zijn hersteld, onderhouden en/of gewijzigd c: gebreken in zaken, die voortvloeien uit van buiten komende oorzaken d: zaken, waarvan de prijs - niet volledig - door de afnemer aan FSRS Partswebshop is betaald e: zaken, die door FSRS Partswebshop van een toeleverancier zijn betrokken.

3.Op door FSRS Partswebshop van een toeleverancier betrokken zaak is uitsluitend een door de toeleverancier ten behoeve van FSRS Partswebshop verleende garantie van toepassing. FSRS Partswebshop zal de afnemer op verzoek over - de inhoud van - een door de toeleverancier verleende garantie inlichten.

4.In dit artikel 5 bedoelde garantie is uitsluitend van toepassing indien de afnemer FSRS Partswebshop binnen vijf werkdagen na de levering of - bij een bij de leverancier niet waarneembaar gebrek - binnen vijf werkdagen na het constateren van het gebrek FSRS Partswebshop in kennis heeft gesteld. Afnemer dient vervolgens uiterlijk binnen 10 dagen de betreffende zaak franco en in originele verpakking aan FSRS Partswebshop te retourneren, bij gebreke waarvan ieder recht van afnemer op de garantie vervalt.

5.Op FSRS Partswebshop rust ten aanzien van materiaal- en productiefouten in geleverde zaken geen verder strekkende garantieverplichtingen en aansprakelijkheden dan in dit artikel verwoord.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1.Onverminderd de inhoud van artikel 5 hierboven, zijn aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van FSRS Partswebshop beperkt door het in dit artikel bepaalde. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op door de afnemer op onrechtmatige daad van FSRS Partswebshop gebaseerde vorderingen.

Artikel 7 - Onderdeelnummers

1. De in de webwinkel vermelde originele onderdeelnummers worden uitsluitend voor referentiedoeleinden verstrekt.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »